Huisregels

Algemene voorwaarden Studio 181

1. Algemene regels
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden
van Studio 181 /Jenny van Weezendonk, hierna ook te noemen: Jenny.
1.2 Jenny heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
1.3 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders, verhuurders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van Jenny en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aanhoudt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
1.4 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. Jenny is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker zelf dan wel andere bezoekers van de dansschool.
1.5 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker, kunnen verhaald worden.
1.6 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van Jenny. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

2. Inschrijving en uitschrijving
2.1 Jenny heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
2.2 Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden. Indien deze termijn met meer dan 21 dagen overschreden wordt, kan de toegang tot de cursus met onmiddellijke ingang door Jenny geweigerd worden.
2.3 Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet langer een cursus kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld. Jenny kan (niet verplicht) om sociale redenen tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.
2.4 Jenny is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de dansles dan wel de cursus te
verwijderen, dit ter beoordeling van Jenny. Jenny is gerechtigd mensen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
2.5 Jenny mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte en andere overmachtsituaties. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
2.6 Jenny is bevoegd, ook tijdens een cursus, bij bijzondere omstandigheden wijzigingen in
de lestijden aan te brengen. Jenny behoudt zich ook het recht voor een cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma wordt vermeld.
2.7 Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Voor minderjarige leerlingen geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s) of verzorger(s).
2.8 Opzegtermijn: uitschrijving voor de lessen dient op de hieronder genoemde data vóór de aanvang van het nieuwe termijn/blok te geschieden middels een e-mail naar administratie@studio181.nl. Zie ook de toelichting op de opzegtermijn.
Uitschrijven voor blok 1: uiterlijk 15 augustus
Uitschrijven voor blok 2: uiterlijk 15 december
Uitschrijven voor blok 3: uiterlijk 15 maart.

3. Overige verplichtingen/ concurrentie
3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de cursussen uitsluitend bedoeld voor “eigen
gebruik” door de cursisten, hier is de tariefstelling op afgestemd.
3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het
geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden.
3.3 Bij overtreding van het hiervoor onder 3.2. genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de dansschoolhouder, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 1.000,– per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van Jenny een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Studio 181 is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte
te doen bij de politie. Jenny stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
4.2 Studio 181 is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na lessen,
u begeeft zich op eigen risico in Studio 181.
4.3 Het betreden van Studio 181 en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de Studio, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
4.4 Jenny is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in Studio 181 of op het terrein van de dansschool.
4.5 De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde eigendommen van cursisten of bezoekers.
4.6 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschoolhouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de dansschoolhouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

5. Gevolgen van niet-betaling cursusgeld e.d.
5.1 Indien de cursist in gebreke blijft het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten
van de dansschool verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de dansschoolhouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot
de dansschool te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te
voldoen, onverlet.

6. Enkele Huisregels
6.1 De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften behalve wat betreft het schoeisel.
Wij verzoeken u om fatsoenlijk gekleed te komen. In de zaal mogen geen schoenen gedragen worden.
6.2 Bezoekers/ cursisten mogen de zaal niet met consumpties betreden.
6.3 Bezoekers/ cursisten mogen wel een flesje water meenemen de zaal in, mits deze kan worden dichtgedraaid.